Fagfelt

______________________________________________________________________________

Oversikt fagfelt

Bedrifter, familier og enkeltpersoner kan trenge juridisk bistand. Nedenfor finner du noen av de områdene hvor vi kan gi rask og profesjonell bistand :

Barn, familierett og oppgjør ved samlivsbrudd, skilsmisse og død

  • Barneloven regulering barn og foreldre sine rettigheter, bl.a. hvem barnet skal bo fast med. Vi tilbyr rådgivning og bistand til tvisteløsning.
  • Vi kan tilby hjelp og rådgivning vedrørende samboeravtale, ektepakt og testament, samt økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, skilsmisse og arv.
  • Fra januar 2021 er det ny arvelov. Med nye regler for pliktdelsarv og minstearv. Og nye regler for hvor mye som kan testamenteres bort. Også reglene om testament er noe endret. I en periode vil det være overgangsregler, mellom ny og gammel arvelov.

Mer om barn, familierett og oppgjør ved samlivsbrudd, skilsmisse og død 

Arbeidsrett
Ved konflikt om ansettelse, oppsigelse eller avskjed, er det viktig at tidsfrister over-holdes. Derfor må en sikre seg bistand så raskt som mulig i slike saker. Vi bistår i ulike tvister i arbeidsforhold.

I tillegg bitår vi både ansatte og virksomheter i forhold som er knyttet til HMS. Enten dette gjelder interne forhold i en virksomhet, eller det gjelder forhold der Arbeidstilsynet er inne i bildet. Åse er også utdannet HMS-rådgiver, og har god kjennskap til forhold innen dette.

Erstatning fra forsikring.
Eksempler på forsikringer hvor man trenger bistand, er personskade, eierskifte, bilansvar, m.m.

Tvangsfullbyrdelse og prosess
Det er ikke alltid nok å ha rett. Men må også vite hvordan man får rett. God kjennskap til regler og prosess, kan gjøre at en sparer mye, og greier å sikre sine rettigheter. Vi bistår med hjelp innen fagfeltet, for å sikre krav og rettigheter, som ellers lett vil gå tapt.

Udannings- og opplæringsrett
Retten til utdanning både i grunn- og videregående skole er lovfester, og gir rettigheter til barn og unge. Noen ganger opplever foreldre at deres barn ikke får den oppfølging de har krav på, eller at forholdet til skolen blir vanskelig. Her bistår vi foreldre og barn, for å finne gode løsninger for å sikre barn og unges opplæring og utdanning.

Forebygging og løsning av konflikter
Konflikter er en naturlig og viktig del av livet og kan oppstå i enhver situasjon. De krever tidvis store ressurser. Vi innehar stor kompetanse i å forebygge konflikter, slik at ressurser kan brukes å settes inn andre steder i en virksomhet eller organisasjon. Samtidig vil konflikter uavhengige av gode intensjoner, alltid kunne oppstå. I disse situasjoner har vi bred innsikt i å bistå for å finne løsninger som ivaretar våre klienter på en god måte, og sikrer at den enkelte kommer gjennom konflikten på en best mulig måte.

Forebygging og oppfølging av økonomisk mislighold
Behovet for å sikre økonomiske verdier i privatlivet og næringslivet har stor betydning. Med nye betalingsformer, kommunikasjonsformer og sterk grad av globalisering er behovet for å sikre trygghet rundt disse forhold stort. Vi bistår næringsliv, organisasjoner og private innen å forebygge og følge opp økonomisk mislighold.

Forsvarer i straffesaker
Vi tilbyr bistand i forbindelse med strafferett. Vi har god kompetanse innenfor økonomisk kriminalitet,  datakriminalitet og straffesaker mot mindreårige.

Endrings og omstillingsprosesser
Samfunnet endres seg raskere enn tidligere, og virksomheter og organisasjoner må tilpasse seg utviklingen. Både innen endringer i ledelsens oppgaver og roller, krav og rettigheter hos ansatte, og innenfor forretningsområder og forretningsmodeller. Endringer og omstillinger medfører en rekke ulike juridiske problemstillinger. Som må behandles underveis i prosessene. Vi bistår bredt innenfor juridisk rådgivning og bedriftsrådgivning for å gjennomføre disse innenfor de mulighetene som de juridiske rammene i lovverket gir.

Styre og lederbistand i forhold til næringslovgivning
Samspillet og styrken i ledelsen, avhenger dels av eier, styret og daglig ledelses evne og vilje til å arbeide best mulig mot felles mål. Tidvis oppstår vansker i samarbeidet, eller utenforliggende forhold gjør at det blir behov for ekstern bistand for å komme gjennom situasjonen. Vi bistår med bedriftsrådgivning og juridisk rådgivning.

Åse påtar seg også styreverv.