Priser

Du styrer hvor mye det skal koste.
Vi starter med et innledende møte for å diskutere din sak. Dette møtet er kostnadsfritt. Når din sak er diskutert, skal pris avtales. Det vil være naturlig å diskutere økonomiske rammer for saken slik at kostnadene ikke kommer som en overraskelse.

Advokatsalær faktureres pr. time.
Timepris for familierettslige saker er kr. 1.700,- inkl. mva. For øvrige saksområder er timeprisen kr. 1800,- inkl mva.
Prisene gjelder fra 01/01/2021. Be om pris for din sak.

Rettsgebyr og andre kostnader som påløper i saken, bli fakturert klient. Ofte kreves slike utlegg på forskudd.

Fri sakførsel og fritt rettsråd.
Fylkesmannen dekker bistand for enkelte sakstyper for private. Dette gjelder tvister som løses utenfor domstolene. Det påløper som regel en egenandel.
I tvister som ender i retten og som er av stor personlig betydning, kan en part søke om å få dekket egne saksomkostninger. Det påløper som regel en egenandel.

Egen forsikring av advokatutgifter
Hjem- og villaforsikring dekker advokatomkostninger i tvistesaker først og fremst ved tvist om eiendom.
Når det offentlige eller forsikring dekker klientens saksomkostninger, kan klienten risikere å betale motpartens advokatomkostninger hvis han taper saken.

Klage

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i tråd med god advokatskikk. Informasjon om god advokatskikk finnes på advokatforeningens hjemmeside. Er du misfornøyd med salærets størrelse, kan det også klages. Klage behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg, Hordaland krets som første instans.

Ansvarsforsikring
Advokatfirmaet S-A-N AS har ansvarsforsikring i Gjensidige.